Tietosuojakäytäntö

Huhtikuu 2022

Rekisterinpitäjä

Luosto Creative Oy
Y-tunnus: 3247574-8
Sähköposti: hello@luostoxhorseinlines.com


Rekisteriasioita hoitava henkilö

Emma Penttinen
Sähköposti: hello@luostoxhorseinlines.com


Rekisterin nimi

Luosto Creative asiakastietorekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn oikeusperuste

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteiden hoitaminen, tilausten käsittely ja toimitukset, yhteydenpito ja tilastolliset tarkoitukset. Henkilötietoja voidaan käyttää yrityksen viestintään, markkinointiin ja myyntiin.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on rekisterinpitäjälle kuuluva oikeutettu etu käsitellä tietoja ja viestiä sidosryhmien yhteyshenkilöille heidän vastuualueeseensa liittyvistä asioista.

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyiltä itseltään ja julkisista lähteistä, kuten internetistä yritysten julkisilta verkkosivuilta, verkon yhteisöpalveluista tai muista vastaavista rekistereistä tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä käsitellään seuraavia tietoja:
 • yhteystiedot, kuten nimi, katuosoite, postinumero, postitoimipaikka, sähköpostiosoite ja puhelinnumero
 • verkkokaupan tilaustiedot
 • asiakaspalvelun tuottamiseen liittyvät tiedot, kuten asiakkaan viestit sekä asiakaspalaute ja siihen vastaamiseen liittyvät tiedot
 • asiakaskyselyihin liittyvät tiedot, kuten kyselyiden lähettämiseen ja vastaanottamiseen liittyvät tiedot ja asiakkaan antamat vastaukset
 • yritysasiakkaalta tallennetaan lisäksi yrityksen nimi, y-tunnus ja alv-tunnus.
 • tiedot rekisteröidyn käyttämistä markkinoinnin sisällöistä, kuten viestien avaus- ja klikkaustiedot

Henkilötietojen siirto kolmansille osapuolille

Osa rekisterinpitäjän käyttämistä henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä palveluista voi toimia Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolella. Tietojen siirrossa noudatetaan tällöin tietosuojalainsäädännön vaatimuksia ja käytetään esimerkiksi Euroopan komission mallisopimuslausekkeita sovittaessa tietojen siirrosta henkilötietojen käsittelijätahon kanssa. 

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Henkilötietoja luovutetaan kolmansille osapuolille verkkokaupan toimivuuden takaamiseksi. Tietoja luovutetaan ainoastaan seuraaville tahoille:

 • Logistiikan yhteistyökumppaneille (Pakettikauppa)
 • Maksujen välittäjälle (Paytrail)
 • voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa kolmansille tahoille, esimerkiksi viranomaisille.

Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä on tarpeen säilyttää sen tarkoituksen täyttämiseksi, jota varten ne on kerätty tämän tietosuojaselosteen mukaisesti. Henkilötietojen säilytyksessä huomioidaan passiivisiksi jääneet henkilötiedot, joita poistetaan säännöllisesti.


Asiakkaan oikeudet

Otathan yhteyttä rekisteriasioita hoitavaan henkilöön sähköpostitse, jos haluat käyttää seuraavaksi mainittuja oikeuksiasi:

 • Asiakkaalla on oikeus koska tahansa saada omat rekisterissä olevat tietosi nähtäväkseen, vaatia niihin oikaisua sekä pyytää niiden poistamista rekisteristä.
 • Asiakkaalla on oikeus peruuttaa tietojen käsittelyyn antamansa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen tätä suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.
 • Asiakkaalla on oikeus saattaa asiansa tietosuojaviranomaisen käsiteltäväksi, jos hän katsoo että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan sitä koskevaa lainsäädäntöä.

Muutokset tietosuojakäytäntöön

Luosto  voi tehdä muutoksia tähän tietosuojaselosteeseen ja siihen liittyviin tietoihin.